Search

Regulamin konkursów

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO SOPOT FILM FESTIVAL 2017

1. KONKURS

Konkurs filmowy odbędzie się w Sopocie, w ramach imprezy Sopot Film Festival 2016, zwanego dalej Festiwalem.

2. ORGANIZATORZY

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa z siedzibą w Sopocie zwany dalej Organizatorem.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA

Konkurs ma charakter otwarty, tzn. mogą brać w nim udział zarówno studenci filmowi, twórcy niezależni i profesjonaliści z różnych branż z Polski i z zagranicy.

4. ZGŁASZANIE FILMÓW DO KONKURSU

a) Żeby zgłosić wybrany film do konkursu należy dostarczyć do biura festiwalu następujący komplet:

– kopię filmu w formie cyfrowej, tj. na płycie DVD lub BluRay LUB wskazany w mailu i formularzu zgłoszenia film w wersji on-line (link do filmu w jednym z dowolnych serwisów: vimeo, youtube, ftp…)

– wypełnioną kartę zgłoszenia w wersji papierowej lub elektronicznej na internetowej stronie Festiwalu pod adresem www.sff.pl; lub opcjonalnie przesłać maila z informacjami o filmie i zgodą na start w konkursie

– materiały promocyjne na płycie CD-R lub DVD – po zakwalifikowaniu do konkursu

b) W przypadku zgłaszania filmu krótkometrażowego maksymalny, dopuszczalny czas trwania filmu konkursowego wynosi 30 min, w przypadku filmów pełnometrażowych czas filmu powinien przekraczać 60 min, natomiast w przypadku pełnometrażowych filmów dokumentalnych czas filmu powinien mieć nie mniej niż 45 min.

c) Każdy zgłaszany do konkursu obraz musi być zrealizowany po 1.01.2016 roku

d) Filmy wraz z kartą zgłoszenia należy nadesłać w terminach opublikowanych na stronie festiwalu na adres:

Sopot Film Festival 2017

Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa

ul. Langiewicza 11

81-737 Sopot

e) W przypadku filmów pełnometrażowych na kopiach DCP lub BluRay kopię do projekcji należy dostarczyć najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem festiwalu. Koszt wysyłki kopii na festiwal ponosi Zgłaszający. Organizatorzy ponoszą natomiast koszty odesłania kopii do Zgłaszającego lub na inny podany przez Zgłaszającego adres. W przypadku wysyłki kopii spoza Polski, Zgłaszający ponosi wszystkie koszty cła i innych ewentualnych dodatkowych opłat za transport.

5. PRAWA AUTORSKIE

a) Zgłaszając film, twórca lub producent (zwany dalej Zgłaszającym) oświadcza, że jest właścicielem lub występuje w imieniu i za zgodą właściciela praw autorskich nadesłanego tytułu i wszelkie wynikłe z tego tytułu spory przejmuje na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej Organizatorów Festiwalu wymienionych w punkcie 2. niniejszego regulaminu.

b) Zgłaszający zgadza się na pokaz swojego obrazu podczas Festiwalu oraz po za nim podczas pokazów pofestiwalowych organizowanych przez Organizatora oraz innych specjalnych pokazów związanych z promocją Festiwalu, po uprzednim poinformowani ze strony Organizatora.

c) Zgłaszający zgadza się na wykorzystanie zwiastuna filmowego (dostarczonego przez Zgłaszającego) lub fragmentów swojego filmu (nie więcej niż 30 sekund) w programach telewizyjnych, relacjonujących Festiwal oraz na stronie internetowej festiwalu.

d) W przypadku jeżeli zgłoszony obraz został uprzednio sprzedany (sprzedane prawa do emisji) innej stacji telewizyjnej niż telewizyjni media patroni Festiwalu lub istnieją inne przeszkody prawne do emisji, proszę o zaznaczenie tego faktu na osobno dołączonym piśmie. W przypadku nie poinformowania Organizatorów Festiwalu o w/w fakcie, Zgłaszający film zwalnia z odpowiedzialności prawnej zarówno Organizatora, jak i stację telewizyjną, która wyemituje fragment filmu i przejmuje tym samym na siebie wszelkie wynikające z tego tytułu roszczenia wszystkich pokrzywdzonych stron.

e) Zgłaszający oświadcza, że z chwilą zgłoszenia filmu do konkursu odstępuje od jakichkolwiek roszczeń do wynagrodzenia z tytułu publicznych emisji swojego filmu podczas trwania Festiwalu, w tym również zrzeka się tantiem autorskich na rzecz ZAIKS’u lub innych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi z tytuły wyświetlania filmu podczas festiwalu.

f) Dostarczone przez Zgłaszającego materiały promocyjne filmu (zdjęcia, kadry, plakaty itp.) mogą być wykorzystane nieodpłatnie w celach promocyjnych Festiwalu i zgłoszonego filmu.

6. SELEKCJA, KWALIFIKACJA I OCENA FILMÓW

a) Prace, spełniające kryteria punktów 3, 4 i 5 zostaną wstępnie wyselekcjonowane przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez Organizatora. W specjalnych przypadkach komisja może odstąpić od niektórych kryteriów (np. rok produkcji, czas trwania filmu). Komisja może również zakwalifikować film do innej kategorii niż podana w karcie zgłoszenia.

b) Filmy które przejdą przez selekcję, trafią do konkursu, w którym zostaną ocenione i nagrodzone przez Jury lub/i publiczność.

c) Filmy zostaną nagrodzone w kategoriach wymienionych na stronach internetowych Festiwalu pod adresem www.sff.pl. Komisja selekcyjna może zakwalifikować filmy do innej sekcji niż podana w karcie zgłoszenia.

d) Nagrody i wyróżnienia mogą również przyznać Organizatorzy oraz inne osoby związane z kulturą. Możliwe będzie również przyznanie nagród przez widownię Festiwalu oraz w drodze głosowania SMS lub poprzez Internet.

e) Nagrodzeni autorzy (lub upoważnieni pisemnie reprezentanci), którzy będą nieobecni podczas ceremonii wręczenia nagród, nie otrzymają nagród rzeczowych – dyplomy i statuetki zostaną wysłane pocztą w ciągu maksymalnie 6 miesięcy od zakończenia Festiwalu.

f) Przyznawane nagrody – statuetki – mają charakter honorowy.

g) W przypadku przyznania nagród rzeczowych lub pieniężnych Zgłaszający zobowiązuje się ponieść koszty podatku od wygranych zgodnie z obowiązującym Prawem.

7. UWAGI KOŃCOWE

a) Wszystkie zgłoszone prace konkursowe i materiały na nośnikach DVD, CD-ROM i BluRay pozostają w archiwum Organizatorów Festiwalu.

b) Zgłoszony do konkursu nośnik CD-ROM, DVD lub BluRay na którym zmieszczona została praca konkursowa staje się własnością Organizatora. Zgłaszający jednocześnie odstępuje od jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytuły pozostawienia nośnika z kopią konkursową w archiwum Festiwalu.

c) Organizator może odmówić przyjęcia pracy konkursowej lub wycofać ją z konkursu, jeżeli zostaną zidentyfikowane jakiekolwiek uchybienia wobec niniejszego regulaminu.

d) Regulamin może ulec zmianie. O wszelkich zmianach wszyscy Zgłaszający zostaną poinformowani na stronie Festiwalu: www.sff.pl. Jeżeli Zgłaszający nie zgodzi się ze zmianami Regulaminu, może wycofać swój film z konkursu.