Search

Regulamin konkursów

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO SOPOT FILM FESTIVAL 2020

1. KONKURS

Konkurs filmowy odbędzie się w Sopocie, w ramach imprezy Sopot Film Festival 2020, zwanego dalej Festiwalem.

2. ORGANIZATORZY

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa z siedzibą w Sopocie zwany dalej Organizatorem.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA

Konkurs ma charakter otwarty, tzn. mogą brać w nim udział zarówno studenci filmowi, twórcy niezależni i profesjonaliści z różnych branż z Polski i z zagranicy.

4. ZGŁASZANIE FILMÓW DO KONKURSU

a) Żeby zgłosić wybrany film do konkursu należy dostarczyć do biura festiwalu następujący komplet:

– kopię filmu w formie cyfrowej, tj. w wersji sreenera on-line (link do filmu w jednym z dowolnych serwisów: vimeo, youtube, google drive…)

– wypełnioną kartę zgłoszenia w wersji papierowej lub elektronicznej na internetowej stronie Festiwalu pod adresem www.sff.pl; lub opcjonalnie przesłać maila z informacjami o filmie i zgodą na start w konkursie

– materiały promocyjne – po zakwalifikowaniu do konkursu

b) W przypadku zgłaszania filmu krótkometrażowego maksymalny, dopuszczalny czas trwania filmu konkursowego wynosi 30 min, w przypadku filmów pełnometrażowych czas filmu powinien przekraczać 60 min, natomiast w przypadku filmów dokumentalnych czas filmu powinien mieć nie mniej niż 40 min.

c) Każdy zgłaszany do konkursu obraz musi być ukończony po 1.01.2019 roku, wyjątkiem są filmy dokumentalne, które mogą być ukończone po 1.01.2018

d) W przypadku filmów pełnometrażowych na kopiach DCP lub BluRay kopię do projekcji należy dostarczyć najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem festiwalu. Koszt wysyłki kopii na festiwal ponosi Zgłaszający. Organizatorzy ponoszą natomiast koszty odesłania kopii do Zgłaszającego lub na inny podany przez Zgłaszającego adres. W przypadku wysyłki kopii spoza Polski, Zgłaszający ponosi wszystkie koszty cła i innych ewentualnych dodatkowych opłat za transport.

5. PRAWA AUTORSKIE

a) Zgłaszając film, twórca lub producent (zwany dalej Zgłaszającym) oświadcza, że jest właścicielem lub występuje w imieniu i za zgodą właściciela praw autorskich nadesłanego tytułu i wszelkie wynikłe z tego tytułu spory przejmuje na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej Organizatorów Festiwalu wymienionych w punkcie 2. niniejszego regulaminu.

b) Zgłaszający zgadza się na pokaz swojego obrazu podczas Festiwalu oraz po za nim podczas pokazów pofestiwalowych organizowanych przez Organizatora oraz innych specjalnych pokazów związanych z promocją Festiwalu, po uprzednim poinformowani ze strony Organizatora.

c) Zgłaszający zgadza się na wykorzystanie zwiastuna filmowego (dostarczonego przez Zgłaszającego) lub fragmentów swojego filmu (nie więcej niż 30 sekund) w programach telewizyjnych, relacjonujących Festiwal oraz na stronie internetowej festiwalu.

d) W przypadku jeżeli zgłoszony obraz został uprzednio sprzedany (sprzedane prawa do emisji) innej stacji telewizyjnej niż telewizyjni media patroni Festiwalu lub istnieją inne przeszkody prawne do emisji, proszę o zaznaczenie tego faktu na osobno dołączonym piśmie. W przypadku nie poinformowania Organizatorów Festiwalu o w/w fakcie, Zgłaszający film zwalnia z odpowiedzialności prawnej zarówno Organizatora, jak i stację telewizyjną, która wyemituje fragment filmu i przejmuje tym samym na siebie wszelkie wynikające z tego tytułu roszczenia wszystkich pokrzywdzonych stron.

e) Zgłaszający oświadcza, że z chwilą zgłoszenia filmu do konkursu odstępuje od jakichkolwiek roszczeń do wynagrodzenia z tytułu publicznych emisji swojego filmu podczas trwania Festiwalu.

f) Dostarczone przez Zgłaszającego materiały promocyjne filmu (zdjęcia, kadry, plakaty itp.) mogą być wykorzystane nieodpłatnie w celach promocyjnych Festiwalu i zgłoszonego filmu.

6. SELEKCJA, KWALIFIKACJA I OCENA FILMÓW

a) Prace, spełniające kryteria punktów 3, 4 i 5 zostaną wstępnie wyselekcjonowane przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez Organizatora. W specjalnych przypadkach komisja może odstąpić od niektórych kryteriów (np. rok produkcji, czas trwania filmu). Komisja może również zakwalifikować film do innej kategorii niż podana w karcie zgłoszenia.

b) Filmy które przejdą przez selekcję, trafią do konkursu, w którym zostaną ocenione i nagrodzone przez Jury lub/i publiczność.

c) Filmy zostaną nagrodzone w kategoriach wymienionych na stronach internetowych Festiwalu pod adresem www.sff.pl. Komisja selekcyjna może zakwalifikować filmy do innej sekcji niż podana w karcie zgłoszenia.

d) Nagrody i wyróżnienia mogą również przyznać Organizatorzy oraz inne osoby związane z kulturą. Możliwe będzie również przyznanie nagród przez widownię Festiwalu oraz w drodze głosowania SMS lub poprzez Internet.

e) Nagrodzeni autorzy (lub upoważnieni pisemnie reprezentanci), którzy będą nieobecni podczas ceremonii wręczenia nagród, nie otrzymają nagród rzeczowych – dyplomy i statuetki zostaną wysłane pocztą w ciągu maksymalnie 6 miesięcy od zakończenia Festiwalu.

f) Przyznawane nagrody – statuetki – mają charakter honorowy.

g) W przypadku przyznania nagród rzeczowych lub pieniężnych Zgłaszający zobowiązuje się ponieść koszty podatku od wygranych zgodnie z obowiązującym Prawem.

7. UWAGI KOŃCOWE

a) Wszystkie zgłoszone prace konkursowe i materiały na nośnikach DVD, /BluRay pozostają w archiwum Organizatorów Festiwalu.

b) Zgłoszony do konkursu nośnik DVD/BluRay na którym zmieszczona została praca konkursowa staje się własnością Organizatora. Zgłaszający jednocześnie odstępuje od jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytuły pozostawienia nośnika z kopią konkursową w archiwum Festiwalu.

c) Organizator może odmówić przyjęcia pracy konkursowej lub wycofać ją z konkursu, jeżeli zostaną zidentyfikowane jakiekolwiek uchybienia wobec niniejszego regulaminu.

d) Regulamin może ulec zmianie. O wszelkich zmianach wszyscy Zgłaszający zostaną poinformowani na stronie Festiwalu: www.sff.pl. Jeżeli Zgłaszający nie zgodzi się ze zmianami Regulaminu, może wycofać swój film z konkursu.